Durga 32 Namavali

दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ।। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गानिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला ।। दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरुपिणी । दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता ।। दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी । दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थंस्वरुपिणी ।। दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी … Read More